Podpora neformálneho vzdelávania

Innovatie Learning Forum

"Podpora neformálneho vzdelávania"

Mapa štátov Európskej únie

Takmer pred desiatimi rokmi členské štáty EÚ si stanovili päť cieľov alebo “míľnikov” vo vzdelávaní a odbornej príprave. Jedným z nich bolo, že do roku 2010, by priemerne minimálne 12,5 % dospelých malo byť zapojených do celoživotného vzdelávania. V roku 2009 členské štáty schválili nárast tohto míľnika na 15 %, ktorý by mal byť splnený do roku 2020, ako súčasť strategického rámca pre spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave ('ET 2020'). V súčasnosti, s podporou Komisie, spolupracujú členské štáty na splnení tohto všeobecne schváleného zámeru. Komuniké Európskej komisie “Nikdy nie je neskoro začať sa vzdelávať“ (European Commission, 2006), poukázalo na dôležitý prínos vzdelávania a odbornej prípravy dospelých k súťaživosti, zamestnanosti a sociálnej inklúzii. Po komuniké nasledoval Akčný plán vzdelávania dospelých “Vždy je vhodný čas na učenie” (European Commission, 2007), ktorý určil päť kľúčových oblastí pre činnosť vo vzdelávaní a odbornej príprave dospelých:

  • analyzovať efekt reforiem vo všetkých oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy vo vzdelávaní dospelých;
  • skvalitniť oblasť poskytovania vzdelávania dospelých;
  • rozšíriť príležitosti pre dospelých získať kvalifikáciu minimálne o úroveň vyššiu ako mali (ísť 'o krok vyššie');
  • urýchliť proces hodnotenia zručností, sociálnych kompetencií a ich oceňovanie a uznávanie ako výsledky vzdelávania;
  • skvalitniť monitorovanie oblasti vzdelávania dospelých.
Vzdelávanie myseľ

Akčný plán o vzdelávaní dospelých bol vypracovaný na obdobie do konca roku 2010 a Komisia plánuje navrhnúť nový Akčný plán v priebehu roka 2011. Preto je vhodné zhodnotiť Akčný plán, jeho priority a analýzu ako sa rôzne európske štáty vysporiadali s týmito výzvami. V tomto kontexte mi je veľkým potešením prezentovať túto správu siete Eurydice o vzdelávaní a odbornej príprave dospelých, ktorá bola spracovaná v priamej súvislosti s Akčným plánom vzdelávania dospelých, zvlášť s jej cieľom poskytovať príležitosti dospelým postúpiť o krok vyššie a zvyšovať ich dosiahnuté vzdelanie. V správe môžeme vidieť nielen príležitosti pre menej kvalifikovaných dospelých, aby získali formálnu kvalifikáciu, ale tiež politiky a opatrenia na rozšírenie účasti dospelých, ktorí sa vrátili do vysokoškolského vzdelávania. Tieto aspekty sú ilustrované širokou škálou konkrétnych príkladov. mephedrone

Androulla Vassiliou, komisárka Európskej únie

Som presvedčená, že táto správa poskytuje dôležitý zoznam aktivít a opatrení vo vzdelávaní a odbornej príprave dospelých, a že bude veľmi zaujímavá pre tvorcov koncepcií, pracovníkov z praxe a všetkých, ktorí majú záujem o efektívne a výkonné prístupy ku vzdelávaniu dospelých.

Autor: Androulla Vassiliou, komisárka zodpovedná za školstvo, kultúru, multilingualizmus a mládež

Zdroj: Dospelí vo formálnom vzdelávaní: politika a prax v Európe; Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 2011.